تعداد صفحات
استاندارد

 زبان تایپ

 زمان تحویل
عادی

 تخفیف

 هزینه تایپ برای هر صفحه
استاندارد

۱ تا ۱۰ صفحه

تا ۲۵۰۰
کلمه

 فارسی


۱ روزه

فوری: حتی ۱ ساعته

 ۰ درصد

 ۳۵۰
تومان

  ۱۱ تا ۲۰ صفحه

۲۵۰۱ تا ۵۰۰۰
کلمه

 فارسی

 ۲ روزه
فوری: حتی چند ساعته

 ۰ درصد

 ۳۴۲ تومان

 ۲۱ تا ۴۰ صفحه

۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰
کلمه

 فارسی

۳
روزه

فوری: حتی چند ساعته

 ۳ درصد

۳۳۹ تومان

 ۴۱ تا ۶۰ صفحه

۱۰۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰
کلمه

 فارسی

 ۴ روزه
فوری: حتی چند ساعته

 ۳ درصد

 ۳۳۶ تومان

 ۶۱ تا ۸۰ صفحه

۱۵۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰
کلمه

 فارسی

 ۵ روزه
فوری: حتی چند ساعته

 ۷ درصد

 ۳۲۵ تومان

 ۸۱ تا ۱۲۰ صفحه

۲۰۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰
کلمه

 فارسی

۶
روزه

فوری: حتی چند ساعته

 ۱۱ درصد

 ۳۱۱
تومان

 ۱۲۱ تا ۲۰۰ صفحه

۳۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰
کلمه

 فارسی

 ۷ روزه
فوری: حتی ۱ روزه

 ۱۵ درصد

 ۲۹۷ تومان